Om oss

AS Skogmo Bruk er et impregneringsverk med beliggenhet i Overhalla kommune i Nord-Trøndelag.

Siden 1973 har bedriften levert trykkimpregnert trevirke til store deler av landet. Transport skjer ukentlig via båt fra Namsos eller via bil direkte fra Skogmo.

AS Skogmo Bruk stiller høye krav til kvalitet og er tilsluttet og godkjent av Norsk Impregneringskontroll (NS) samt medlem i fingerskjøtkontrollen.

produkt1
FDV-dokumentasjon

Forvaltning, Drift og Vedlikehold 

Tanalith  ® E – impregnerte trevarer

 

Bruksområde

TANALITH ® E –impregnerte trevarer er produsert i henhold til NTR dokument nr.1 og norsk standard NS- EN351-1 og kontrollert av Norsk Impregneringskontroll i henhold til NTR dokument nr.3 og norsk standard NS-EN351-2.

Trevirke trykkimpregnert i klasse AB er for bruk utendørs over bakken. Trevirket i Klasse A er for bruk i bakken.

De råtebeskyttende biocider beskytter trevirket mot angrep av råte, sopp og insektangrep i svært lang tid, varierende med hvor råteintensivt jordsmonnet eller klimaet er der trevirket brukes.

Lager og oppbevaring

Kan lagres utendørs. Ettertørkede varer må tekkes med takoverbygg eller plast. Fixerte, men ikke ettertørkede varer, lagres med strø mellom annethvert lag av materialer. Ved lengre tids lagring utendørs, uten avskjerming mot sollys, vil materialene få en grågrønn farge.

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdatablad

Det er utarbeidet Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad, HMS for middelet som er brukt i Tanalith ® E – impregnerte materialer.

Vedlikehold og renhold

Materialene kan vaskes med kost eller spyles med vann tilsatt såpe eller andre vanlige typer rengjøringsmidler. Materialene kan behandles med treolje for å redusere inntrengning av smuss. ( se overflatebehandling)

Bearbeiding og vedlikehold

Tanalith ® E – impregnerte materialer behøver ingen overflatebehandling eller etterbehandling for å sikre den langvarige råtebeskyttelsen. Dette gjelder når ytevedet (den impregnerte delen av trevirket) ikke er fjernet ved fresing, boring etc. Der hvor yteved er fjernet eller på endeved etter kapping, sikres den langvarige råtebeskyttelsen på produktet ved å påføre et strøk av råtebeskyttende overflatebehandling. Endeved etter kapping kan med fordel dyppes i slik væske.

Overflatebehandling

Overflatebehandling er nødvendig når man ønsker å bevare den grønne fargen i lengre tid (hindre gråning), eller når man ønsker en annen farge på det impregnerte produkt.   Etter tørking til under 22% trefuktighet kan treet overflatebehandles med de fleste typer maling, beis, olje osv. Eventuelt løst spon eller sagflis skal fjernes før overflatebehandling. Unntakskvis kan det oppstå misfargning med lysfargede produkter. I så fall skal produktet tørkes helt ut,| innen overflatebehandlingen fortsetter.

Spiker og festemidler

TANALITH ® E - impregnert virke har en meget lang levetid og derfor skal spiker, skruer, beslag mm. ha en tilsvarende lang holdbarhet. Som minimum skal man anvende varmgalvaniserte materialer. Især skal man være oppmerksom på følgende:

Spiker, skruer og beslag må ikke fastgjøres innen 14 dager etter impregnering eller før trevirket er tørket ned til under 20% trefuktighet.

Når trevirket forventes å bli oppfuktet i lengre tid og en lang holdbarhet er påkrevd, skal det helst anvendes rustfritt stål, kobber eller silikonbronse.

Platemateriale av aluminium må ikke komme i direkte kontakt med impregnert trevirke. Anvend en vanntett takpapp eller lignende.

Helsefare og personlig hygiene

Biocidene i TANALITH ®E er i henhold til Forskrift fastsatt av Miljøverndepartementet 10. september 2001, i medhold av lov av 11.juni 1976 nr 79, produktkontrolloven.

TANALITH ® E binder seg kjemisk til cellene. De råtebeskyttende biocider er fiksert til trevirket og utgjør ingen helsefare ved vanlig bruk eller behandling.

 1. Ved kontakt med nyimpregnert virke, mindre enn 3-5 dager fra impregneringstidspunktet, forekommer biocidene i ufiksert form, og man skal bruke gummihansker ved håndtering av materialene.
 2. Det er ikke krav til verneutstyr ved normal saging, kapping og spikring med Tanalith ®E -impregnert virke.
 3. Ved mekanisk bearbeiding (fresing, dreiing etc.) med hurtiggående maskiner eller verktøy skal det på grunn av småflis og støvdannelse brukes ansiktsmaske og vernebriller.
 4. Etter arbeid med trykkimpregnerte materialer generelt og før måltider spesielt, skal man vaske hendene.

Har man rifter eller sår i huden (på hendene), skal dette beskyttes med plaster eller vanntett bandasje ved arbeid med trykkimpregnerte materialer.

Håndtering, bruk og deponering av avfall

 1. Tanalith ® E -impregnert virke skal ikke anvendes i direkte kontakt med drikkevann eller matvarer.
 2. Materialene skal ikke brennes i vedovn, peis eller på grill.
 3. Skal ikke anvendes som strø eller liggeunderlag for dyr.
 4. Avfall og kapp skal leveres på godkjent deponi eller energigjennvinning.
 5. Lokale bestemmelser for håndtering av farlig avfall skal følges.

 

Opplysningene på dette FDV dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn for FDV-dokumentets innhold. Man forbeholder seg rett til uten videre å endre opplysninger og data i dokumentet.

Sosial Policy

Policy for sosialt ansvar

As Skogmo Bruk ønsker å drive virksomheten vår på en god måte. Med sunn økonomi, gode arbeidsplasser og medarbeidere som trives.

Fagforeningen og bedriftshelsetjenesten er våre viktige parter, og det føres en stabil og åpen dialog mellom bedriften og den tillitsvalgte. Det bidrar til et godt samarbeid basert på gjeldene lover og avtaler.

I virksomheten ved As Skogmo Bruk   skal det ikke forekomme forskjellsbehandling. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget for lønnsfastsettelse.

Vi satser på langsiktige ansettelsesforhold og ønsker å tilby egne medarbeidere muligheten til å utvikle seg i jobben.

Et trygt arbeidsmiljø for ansatte, der målet er null skader. Skadeforebyggende arbeid har høy prioritet ved vår virksomhet. Ref. hovedvernombud.

Miljøpolicy

Miljøpolicy

Skogmo Bruk følger relevante lover og forskrifter og de regler som berører virksomheten. Skogmo Bruk arbeider for og forbedre virksomhetens påvirkning av det indre og ytre milhjøet.

Råvarer

Vedlikeholde og videreutvikle sine systemer for sertifiserte innkjøp, og maksimere kjøp og anvendelse av miljøsertifiserte råvarer fra sertifisert skogbruk.

IKKE kjøpe råvarer fra

 1. Illegale avvirkninger
 2. Skoger med høy bevaringsverdi
 3. Skoger der hevdvunne eller sosiale rettigheter krenkes
 4. Skoger med genetisk manipulerte trær
 5. Naturskoger som har blitt avvirket med den hensikt å utnytte området for plantasje eller ikke-skoglig anvendelse.

Transport

Minimere negativ påvirkning av omgivelsene fra tung transport til og fra anlegg ved å benytte miljøklassifiserte lastebiler.

Kjemikalier

Anvende i størst mulig grad miljøvennlige produkter.
Dette håndteres på anviste for å minske konsekvensen av eventuell lekkasje.

Støv og støy

Foreta tiltak for å tilpasse støynivå og støvdannelse ved Skogmo Bruk. 

Avfall

Sortere og gjenvinne avfall så langt som teknisk mulig, samt minimere avfall som går til godkjent deponi.

 

Kunnskap og kommunikasjon

Holde seg informert og oppdatert om ny kunnskap innen miljøområdet for å forbedre virksomheten.

Involvere medarbeidere i miljøarbeidet.

Kommunisere med myndigheter, interesse og bransjeorganisasjoner i miljø og samfunnsutvikling.